REGLEMENT “Ammerse Dorpskwis ” 2024

 Algemeen
 • De ‘Ammerse Dorpskwis” is een evenement van Stichting Feestcomité Ammerstol
 • Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan de Ammerse Dorpskwis”
Teams
 • De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit ongeveer 8-10 personen
  Deelnemers mogen van alle leeftijden zijn. Er is dus geen minimum of maximum leeftijd voor deelname aan de quiz
 • Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain.
 •  De teamcaptain moet woonachtig zijn in Ammerstol en moet minimaal 18 jaar zijn.
 •  De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email of WhatsApp uit en uitsluitend met de teamcaptain.
 • De thuisbasis van een team tijdens de quiz avond (28 september) bevindt zich op 1 adres in Ammerstol en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan “De Ammerse Dorpskwis ” deel te nemen
Inschrijven
 • Inschrijving van een team kan via het speciale inschrijfformulier op de website.
 • Klik op de button op de algemene pagina om naar het formulier te gaan. Inschrijven kan t/m 31 mei.
 • De zijn geen kosten voor deelname aan “De Ammerse Dorpskwis ” verbonden.
Deelnemen
 • Voorafgaand aan “de Ammerse dorpskwis” vindt er een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De juiste datum en plaats zal tijdig gecorrespondeerd worden via een email, WhatsApp, Facebook en Instagram.
 • De teamcaptain of een plaatsvervanger dient verplicht aanwezig te zijn.
 • Een team, waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captains avond kan niet deelnemen.
 • Tijdens de teamcaptainsavond worden de officiële spelregels uitgelegd.
 • De organisatie stelt het vragenboek op, waarin alle vragen en opdrachten voor “De Ammerse Dorpskwis ” zijn opgenomen.
 • Op de kwisavond 28 september ontvangt ieder team één exemplaar van het kwisboek. Dit exemplaar wordt om 18.30 uur overhandigd aan de teamcaptain.
  De locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt.
 • Het team levert het kwisboek uiterlijk 23.59 uur in op de thuisbasis van de organisatie.
 • Als tijd zullen wij de tijd, welke de volgende website weergeeft hanteren: https://www.dewereldklok.nl/tijd/nederland
 • Bij het niet op tijd inleveren van het kwisboek zal de organisatie volgens een vooraf opgesteld schema aftrekpunten hanteren.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun kwisboek niet tijdig ophalen of onjuist inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen.
 • Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Ammers staan er ook vragen en opdrachten in het boek, waarvoor men locaties in Ammers dient te bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden ingevuld. Wanneer vermeld in het vragenboek moeten sommige antwoorden ingevuld worden op meegeleverde antwoordvellen. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.
Puntentoekenning en uitslag
 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de periode tussen de kwisdag en de feestavond/ prijsuitreiking op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 • Bij iedere opdracht/ vraag staat het te verdienen aantal punten onder aan de bladzijde vermeld met de tekst: Maximaal te behalen punten: (bijv. 25)
  Voor de organisatie is toegevoegd: Behaald: _______ (hier wordt door de organisatie het aantal gescoorde punten genoteerd).
 • Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.
 • De bekendmaking van de uitslag van “De Ammerse Dorpskwis ” zal plaatsvinden op zaterdagavond 9 november 2024 in het Gebouw. Om aanvang is 20.00 uur.
 • De uitslag van “De Ammerse Dorpskwis ” is bindend en staat niet ter discussie.
Algemeen
 • Stichting Feestcomité Ammerstol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan “De Ammerse Dorpskwis ”.
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Als zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Ammers te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Vanwege de verkeersveiligheid wordt geadviseerd om deze locaties alléén per fiets of te voet te bezoeken. Gemotoriseerde voertuigen worden ten strengste afgeraden. Een elektrische fiets is toegestaan.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
Privacyverklaring:

De organisatie van “De Ammerse Dorpskwis “respecteert de privacy van de deelnemers aan “De Ammerse Dorpskwis “.
De persoonlijke informatie van deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van de dorpskwis.
De gegevens slaan wij op in een eigen beveiligde server/cloud.
Om met de deelnemers te communiceren hebben wij deze gegevens nodig.
De teamleider heeft hiervoor toestemming gegeven op het inschrijfformulier.

 •  Deelname is op eigen risico.
 • De organisatie houdt zich aan het Nederlands rechtssysteem.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor misdragingen/ overtredingen.
 • Door u aangeleverd foto – en filmmateriaal kan gebruikt worden voor PR-doeleinden.